REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Określenie Sprzedawcy

 

1.
Właścicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:

IT
& IMPORT Kajetan Sikorski

z
siedzibą przy ul. Odkryta 37/9, 03-140 Warszawa

NIP:
5242759671

REGON: 146686599

Tel.
+48 504 074 245

E-mail:
Powiadomienia@itimport.pl

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem
Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Klientem [dalej Klient] może być:

·
pełnoletnia
osoba fizyczna posiadają
ca pełną
zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii
Europejskiej,

·
pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

·
osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, kt
órej ustawa przyznaje zdolność prawną,
z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, kt
óra jest uprawniona do podejmowania
decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,

·
osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica
lub opiekuna prawnego. 

3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba
fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności
prawnej (zawierająca umowę kupna/sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada
ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Charakter zawodowy wynika z
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności z numerów
PKD.

5. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Sklepie rzecz
ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.

6. Regulamin jest integralną częścią umowy
sprzedaży zawieranej z Klientem.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek
VAT).

8.  Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne
od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi
wadami oraz śladami użytkowania. Odpowiedzialność za wady określona jest przez
obowiązujące przepisy prawa, w szczeg
ólności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o
prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz
556
1-5563
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

§3

Zamówienia

1.
Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy
interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).

 

2.
Warunkiem
realizacji zam
ówienia
jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
Sklep potwierdza przyjęcie zam
ówienia
poprzez wysłanie na podany podczas składania zam
ówienia adres e-mail, wiadomości opisującej
przedmiot zam
ówienia.
W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta
podczas składania zam
ówienia,
Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błęd
ów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów.

 

3.
Dla
stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy
kupowanym towarze w momencie złożenia zam
ówienia.

 

4.
Po
złożeniu zam
ówienia,
następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta
adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zam
ówienia do realizacji oraz kolejnych
jego etapach. Informacja o przyjęciu zam
ówienia do realizacji jest oświadczeniem
Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o kt
órej mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej
otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy
sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres
poczty elektronicznej.

 

5.
Informacje znajdujące się na stronie
internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§4

Płatności

1.
Klient
ma do wyboru formy płatnoś
ci:

·
płatność
przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),

·
płatność
elektroniczna za pośrednictwem PayPro S.A.(przelewy24),

·
płatność
przy odbiorze (pobranie).

płatność elektroniczna za pośrednictwem PayNow (mbank)

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.”.

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności
wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz
dostawy.

5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy, (a w przypadku płatności pobraniowej przy odbiorze)
Sklep wezwie Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na
realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z
zawartej umowy w wyznaczonym terminie Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w
którym środki za zamówienie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu
lub od momentu pozytywnej autoryzacji płatności (nie dotyczy pobrania).

7. Termin realizacji zamówień płatnych przy odbiorze
liczony jest od dnia roboczego następującego po potwierdzeniu zamówienia przez
Sklep o którym mowa w §3 ust 4.

§5

Wysyłka towaru

1.
Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem
firm kurierskich.

2.
Na
podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce
przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę
w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził
, że w czasie przewozu nastąpił ubytek
lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

 

§6

Reklamacje z tytułu rękojmi

Sklep prowadzony przez:

IT & IMPORT Kajetan Sikorski

z siedzibą przy ul. Odkryta 37/9, 03-140 Warszawa

NIP: 5242759671

REGON: 146686599

Tel. +48 504 074 245

E-mail: Powiadomienia@itimport.pl

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.  

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się poniżej.

4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy w przypadku towarów nowych. W przypadku towarów używanych z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania okres rękojmi wynosi 12 miesięcy.  

5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

 • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
 • za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa http://www.wiih.org.pl/index.php?id=131 

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).   

8. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami. 

9. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 IT & IMPORT Kajetan Sikorski
ul. Odkryta 37/9
03-140 Warszawa

Powiadomienia@itimport.pl

Ja ___________________________ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach: _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ 

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________ 

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta______________________________________

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Prawo odstąpienia od umowy

Sklep prowadzony przez:

IT & IMPORT Kajetan Sikorski

z siedzibą przy ul. Odkryta 37/9, 03-140 Warszawa

NIP: 5242759671

REGON: 146686599

Tel. +48 504 074 245

E-mail: Powiadomienia@itimport.pl

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego) oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego  ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. 

 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (do pobrania poniżej), 
 • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
 • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiem posłużył się Klient.

6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

9. Na podstawie art. 31 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 IT & IMPORT Kajetan Sikorski
ul. Odkryta 37/9
03-140 Warszawa

Powiadomienia@itimport.pl

Ja ___________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________

Imię i Nazwisko:______________________________________________________

Adres:_______________________________________________________________

Podpis*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

§9

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.
Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:

   publikacja
opinii o towarach;

   prowadzenie
Konta Klienta.

2.
Usługi określone w pkt.1 świadczone są
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

 

3.
Usługa:

   publikacja
opinii o towarach – polega na publikacji przy określonych towarach
indywidualnych wypowiedzi Klientów;

   prowadzenie
Konta Klienta – polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z możliwością podglądu
historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie
odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu.

 

4.
Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną
możliwa jest w każdej chwili bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja
odbywa się w zależności od świadczonej usługi:

   publikacja
opinii o towarach – polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi;

   prowadzenie
Konta Klienta – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie
1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi.

 

5.
Sklep w przypadku wykrycia działania
na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu może
w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć Klientowi dostęp do usług
określonych w ust 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu
dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu.

 

6.
Usługi świadczone są bezterminowo,
jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać, blokować lub modyfikować informując
o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12 pkt 4.

 

7.
Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać
umowę o świadczenie usług określonych w pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając
wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.

 

§10

Ochrona prywatności

1.
Sklep przetwarza dane osobowe Klient
ów w zgodzie z obowiązującymi
przepisami prawa w spos
ób określony w Polityce Prywatności (załącznik
3).

§11

Środki techniczne

1.
W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania
zam
ówień
na towary, niezbędne jest:

a)
urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci
Internet i przeglądarką internetową
typu Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej
(e-mail);

c)
w
łączona obsługa JavaScript;

d)
akceptacja wykorzystywania plik
ów cookies (wymagane w celu złożenia
zam
ówienia).

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem
publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane
na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu
zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w
spos
ób
określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający
konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli
nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych
postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Każdy Klient będący
konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposob
ów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania
spor
ów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć
swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej
pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3

Polityka prywatności

 

§1

POSTANOWIENIA
OG
ÓLNE

1. Polityka
prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa
os
ób,
kt
órych
dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plik
ów
cookies oraz narzędzi analitycznych.

2.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego jest IT & IMPORT Kajetan Sikorski

z siedzibą przy ul. Odkryta 37/9, 03-140 Warszawa

NIP: 5242759671

REGON: 146686599

Tel. +48 504 074 245

E-mail: Powiadomienia@itimport.pl

zwana dalej „Administratorem

3. Dane
osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczeg
ólności zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os
ób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og
ólne rozporządzenie o ochronie danych)
– zwane dalej „
RODO”.

4. Korzystanie
ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup
ów jest dobrowolne. Podobnie związane z
tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego
Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:

·
zawierania umów  niepodanie w przypadkach i w zakresie
wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do
zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże
umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli
osoba, kt
óre dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę
z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo
zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie
Sklepu Internetowego

·
obowiązków ustawowych –
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie
obowiązujących przepis
ów prawa nakładających
na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie
danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich
podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązk
ów.

5. Administrator dokłada
szczeg
ólnej
staranności w celu ochrony interes
ów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe
dotyczą, a w szczeg
ólności jest odpowiedzialny i zapewnia,
że zbierane przez niego dane są:

·
przetwarzane zgodnie z prawem;

·
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

·
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

·
 przechowywane w
postaci umożliwiającej identyfikację os
ób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osią
gnięcia celu przetwarzania;

·
przetwarzane w sposób zapewniający
odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środk
ów technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw
lub wolności os
ób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywał
o się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc
to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§2

 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1.
Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach,
gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych
warunk
ów:

·
osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych cel
ów;

·
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, kt
órej dane
dotyczą, przed zawarciem umowy; 

·
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

·
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interes
ów realizowanych przez Administratora
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w kt
órych nadrzędny charakter wobec tych
interes
ów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, kt
órej dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczeg
ólności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo
zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy
przetwarzania danych osobowych Klient
ów są wskazane poniżej

§3

CEL, PODSTAWA,
OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1.  Każdorazowo
cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych
przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w
Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakup
ów w Sklepie Internetowym i wybierze
odbi
ór osobisty zakupionego Towaru zamiast
przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania
zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.

2. Administrator może
przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących
podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzania
danych

Podstawa prawna
przetwarzania / okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych
danych

Realizacja Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

 

Dane są przechowywane
przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny spos
ób zawartej umowy.

Zakres: imię i nazwisko;
adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy
(ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy), adres IP, ID klienta.

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia
30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

 

Dane są przechowywane
przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi
przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia
zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub
rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym,
kt
órego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta

Ustalenie, dochodzenie
lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO

 

Dane są przechowywane
przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, kt
órej dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa, w szczeg
ólności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer
telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy).

Obsługa zgłoszeń

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO

 

Dane są przechowywane
przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, kt
órej dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa, w szczeg
ólności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię, nazwisko, adres
email, adres IP

Publikacja opinii na
temat produktu na stronach internetowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO (zgoda)

 

Dane przechowywane są do
momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Imię i nazwisko; numer
telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy).

 

 

 

§4

ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego
funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Um
ów
Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiot
ów
zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiot
ów
przetwarzających, kt
órzy zapewniają wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środk
ów technicznych i organizacyjnych, tak
by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa os
ób,
kt
órych
dane dotyczą.

2. Przekazanie
danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich
wskazanych w polityce prywatności odbiorc
ów lub kategorii odbiorców
– Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym
do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru
osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z
Administratorem.

3. Dane
osobowe Klient
ów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane
następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorc
ów:

·
przewoźnicy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie
niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.

·
podmioty obsługujące płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, kt
óry korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności
w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi
płatności realizowanej przez Klienta.

·
dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania
techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi
prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych
za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczeg
ólności dostawcy oprogramowania
komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty
elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i
udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie
jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

·
dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający
Administratorowi wsparcie księgowe, prawne (w szczeg
ólności biuro księgowe, kancelaria
prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku
oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych
zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

§5

PROFILOWANIE

1. Administrator może
korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do cel
ów
marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie
dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości
korzystania z usług w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania
w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie
jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie
propozycji towaru, kt
óry może odpowiadać zainteresowaniom lub
preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunk
ów
w por
ównaniu
do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba
podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten
spos
ób
rabatu, czy też lepszych warunk
ów i dokonać zakupu w Sklepie
Internetowym.

2. Profilowanie
w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie
zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie
konkretnego Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie
Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakup
ów
w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez
Administratora danych osobowych danej osoby, aby m
óc
jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

3. Osoba, której
dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, kt
óra
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i
wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos
ób
istotnie na nią wpływa.

§6

PRAWA OSOBY,
KT
ÓREJ DANE DOTYCZĄ

1.
 Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia,
usunięcia lub przenoszenia – osoba, kt
órej dane dotyczą, ma prawo żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia
swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są
w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2.
Prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie – osoba, kt
órej dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt
órego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, kt
órej
dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w spos
ób i trybie określonym w przepisach
Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg
ólności
ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do
sprzeciwu – osoba, kt
órej dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczeg
ólną
sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na
art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie
uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych
przepis
ów.
Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interes
ów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.  W celu realizacji uprawnień, o których
mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez
przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
Administratora wskazany w paragrafie 1.

§7

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE
EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Pliki
Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik
ów
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej
stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na
karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający
nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plik
ów
Cookies, a tak
że historię ich powstania można znaleźć m.in.
tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może
przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających
ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

·
identyfikacji Klientów jako
zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

·
zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia
Zam
ówienia;

·
zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do
Sklepu Internetowego;

·
dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do
indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolor
ów, rozmiaru czcionki, układu strony)
oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

·
 prowadzenia anonimowych
statystyk przedstawiających spos
ób korzystania
ze strony Sklepu Internetowego;

·
remarketingu, to jest badania cech
zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań
(np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w
celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich
przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony
internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

3. Standardowo
większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plik
ów Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plik
ów Cookies za pomocą ustawień własnej
przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np.
czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plik
ów
Cookies
– w tym
ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niekt
óre
funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście
ścieżki Zam
ówienia poprzez Formularz Zamówienia
z uwagi na niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych krok
ów
składania Zam
ówienia).

4. Ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plik
ów Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plik
ów Cookies przez nasz Sklep Internetowy
– zgodnie z przepisami taka zgoda może być r
ównież wyrażona poprzez ustawienia
przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio
zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plik
ów
Cookies.

5. Szczegółowe
informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plik
ów
Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach
internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

6. Administrator może
korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics
dostarczanych przez firmę
Google
Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z us
ługi Piksel Facebooka dostarczanej
przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę
HeatMap, Inc. Usługi
te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone
dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w spos
ób
zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, kt
óre
uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i
anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby
odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych
usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źr
ódła
i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz spos
ób
ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i
przeglądarek z kt
órych odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne
oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.  Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób
przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na
stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki
udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl